Dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej
w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Dąbrowa Górnicza (IV)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Nabór wniosków prowadzony będzie od 15 kwietnia do 17 kwietnia (wnioski złożone przed i po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia)

O dofinansowanie może ubiegać się osoba w wieku 18-29 lat (do dnia 30-tych urodzin), która spełnia łącznie poniżej wymienione warunki:

  1. pozostaje bez pracy i jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej jako osoba bezrobotna,
  2. ma ustalony I lub II profil pomocy,
  3. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym na poziomie szkoły podstawowej/ gimnazjum/ szkoły ponadgimnazjalnej/ szkoły wyższej w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie  dziennym,
  4. nie uczestniczy i nie uczestniczyła w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni.

Dodatkowo osoba w wieku 18-24 lata (do dnia 25-tych urodzin) musi być zarejestrowana jako osoba bezrobotna przez okres nie dłuższy niż 4 miesiące, liczony od daty ostatniej rejestracji do dnia otrzymania propozycji dofinansowania kosztów podjęcia działalności gospodarczej (warunek konieczny do spełnienia).

Powyższe kryteria kwalifikowalności do projektu muszą być spełnione zarówno na dzień weryfikacji Ankiety zgłoszeniowej do projektu, jak również na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie.

Przewiduje się udzielenie dofinansowania 20 osobom bezrobotnym w maksymalnej wysokości 27 481,20 zł na osobę.

Więcej informacji: http://bit.ly/2UbF7He