Oświadczenie ws. dostępności

Oświadczenie ws. dostępności

Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dąbrowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości tj. www.inkubator-dabrowa.pl

I.       Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo (skany, PDF). Ponadto informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany); przykładem takich informacji są m.in.: zarządzenia dotyczące ogłoszonych konkursów.
  • W filmie udostępnionym na stronie nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych. Do filmu dodanego na stronie planujemy dodać napisy do końca 2022 r. Wszystkie nowe filmy umieszczane na stronie będą posiadały napisy.

 

Wyłączenia

  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

II.      Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2022-04-04.

Oświadczenie oparto na samoocenie dokonanej przez podmiot.

III. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości ul. 3 maja 22, 41-300 Dąbrowa Górnicza

e-mail: biuro@inkubator-dabrowa.pl, tel. 785 656 419

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

IV. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

  • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
  • wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo,
  • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

V. Rzecznik Praw Obywatelskich

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: rpo.gov.pl.

VI. Przygotowanie i aktualizacja strony internetowej

Niniejszą stronę internetową opublikowano dnia 2022-01-31.

Ostatnią aktualizację wykonano dnia 2022-01-31.

VII. Wygląd

Serwis nie jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • zmiana wielkości czcionki
  • zmiana kontrastu

VIII. Ułatwienia dla osób niewidomych

Serwis nie zawiera udogodnienia wprowadzone pod kątem czytników ekranów.

  1. Dostępność na urządzeniach mobilnych

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

 

X. Dane teleadresowe siedziby Dąbrowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości

DĄBROWSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ADRES

Ul. 3 Maja 22, (IIp.)

41-300 Dąbrowa Górnicza