Propozycja najmu lokalu w budynku Dworca Głównego w Dąbrowie Górniczej

Informujemy, że został ogłoszony II przetarg na wyłonienie najemcy dla lokalu użytkowego o pow. 31,14 m2, usytuowanego w budynku zmodernizowanego dworca w Dąbrowie Górniczej przy ul. Kościuszki.

 

 

Wywoławczy czynsz najmu wynosi 6 228,00 zł netto w skali miesiąca.

Oferta powinna zawierać kwotę odpowiadającą całości oferowanego czynszu wraz z podaniem kwoty jednostkowej za 1,00 m2 z której wynika wartość końcowa. Do czynszu zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu podpisania umowy.

Okres najmu nieoznaczony od Dnia Wydania Przedmiotu Najmu, nie później niż 90 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu pod warunkiem uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w kwocie 9 192,52 zł (słownie: dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote i 52/00) na konto PKP S.A 38 1020 1026 0000 1102 0348 5893  w terminie do dnia 25.09.2023 r. (dzień uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego) oraz akceptacja warunków przetargu i złożenie wymaganych Regulaminem oświadczeń i dokumentów.

 

Ogłaszający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Oferty należy składać w siedzibie PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach, 40-022 Katowice, ul. Damrota 8 w biurze podawczym na parterze budynku, do godz. 14:00 – ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otwarcia Ofert tj. do dnia 27.09.2023 r. Decydujący jest termin wpływu, a nie data stempla pocztowego.

Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie na której należy napisać: nazwę nadawcy (Oferenta), odbiorcy, tytuł postępowania „Przetarg lokal komercyjny – Dąbrowa Górnicza dworzec ”  oraz zapis: „Nie otwierać przed dniem 28.09.2023 r. godz. 10:00  (termin otwarcia ofert podany w Ogłoszeniu o przetargu)”.

 

Otwarcie Ofert nastąpi w dniu 28.09.2023 r. o godzinie 10:00 w siedzibie OGN Katowice w Katowicach, ul. Damrota 8 – w pokoju nr 111.

 

Poniżej link do ogłoszenia oraz przetargu:

https://pkp.pl/pl/nieruchomosci-menu/aukcje2.php?option=com_aukcje2&pkp=&show=27198

https://pkp.pl/pl/wynajem?province_id=0&city=D%C4%85browa+G%C3%B3rnicza&category1_id=0&category2_id=0&cenaod=&cenado=&ground_area_od=&ground_area_do=&building_area_od=&building_area_do=&send=Wyszukaj&rodzaj=0&page_size=12&strona=0&exec=rst&show=27099

 

Serdecznie zapraszamy do złożenia oferty.