„Zagłębiowskie wsparcie na starcie” realizowany przez Agencję Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu

Projekt „Zagłębiowskie wsparcie na starcie” jest realizowany przez Agencję Rozwoju Lokalnego S.A., w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu wynosi 2 852 409,11 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich wynosi
2 424 547,74 zł.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.10.2020 r. do 31.07.2022 r.

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości poprzez kompleksowe wsparcie samozatrudnienia 40 mieszkańców miast Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec oraz Będzin (30 kobiet i 10 mężczyzn), w wieku powyżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia oraz osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych (których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia), ubogich pracujących, imigrantów, reemigrantów, osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin, zmierzające do długotrwałej aktywizacji zawodowej i przybliżenie ich do rynku pracy do 06.2022 r.

W ramach projektu zakłada się realizację następujących działań:

1. Rekrutacja – planowany terminy rozpoczęcia naborów dokumentów rekrutacyjnych to: listopad-grudzień 2020 r. (termin może ulec zmianie). Rekrutacja polega m.in. na ocenie formularzy rekrutacyjnych i rozmowie z Komisją Rekrutacyjną.

2. Wsparcie merytoryczne przed rozpoczęciem działalności gospodarczej:

 • szkolenie z zakresu przedsiębiorczości w tematach: aspekty formalno-prawne, biznes plan, moduł prawny, finansowy i marketingowy,

 • pomoc oficera dotacyjnego w zakresie tworzenia biznes planu.

3. Wsparcie finansowe po rozpoczęciu działalności gospodarczej:

 • wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości (dotacja na zakupy związane
  z uruchomieniem działalności) w kwocie 23.050,00 zł na każdego/każdą Uczestnika/Uczestniczkę projektu,

 • finansowe wsparcie pomostowe podstawowe (dotacja na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, udzielana przez 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej) w wysokości minimalnego wynagrodzenia/miesiąc na każdego/każdą Uczestnika/Uczestniczkę projektu,

 • finansowe wsparcie pomostowe przedłużone (dotacja na pokrycie wydatków koniecznych
  do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, udzielana
  w okresie od 7 do 12 miesiąca prowadzenia działalności gospodarczej) w wysokości minimalnego wynagrodzenia/miesiąc na każdego/każdą Uczestnika/Uczestniczkę projektu.

 

Wymagane będzie wniesienie wkładu własnego przez Uczestnika Projektu na poziomie ok. 5,76% wartości wsparcia pomostowego.

Uzyskanie dofinansowanie poprzedzone będzie wniesieniem stosownego zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. 

Uczestnikami projektu mogą stać się osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), planujące rozpocząć działalność gospodarczą:

 1. Osoby bezrobotne, bierne zawodowo, zwłaszcza te, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej;

 • kobiety;

 • osoby z niepełnosprawnościami;

 • osoby długotrwale bezrobotne;

 • osoby o niskich kwalifikacjach.

 1. Pozostałe grupy, zidentyfikowane w ramach RPO, tj.:

 • reemigranci – do tej grupy zaliczani są również repatrianci;

 • imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia);

 • osoby ubogie pracujące;

 • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;

 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości wynagrodzenia o którym mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (obowiązujących na dzień ogłoszenia konkursu).

3. Co najmniej 60% (25 osób) uczestników projektu stanowią osoby pozostające poza rynkiem pracy, tj. osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo.

 

W projekcie nie mogą uczestniczyć:

 1. Osoby odbywające karę pozbawienia wolności z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

 2. Osoby posiadające wpis do CEIDG, które były zarejestrowane jako przedsiębiorcy
  w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie
  12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.


 

Informacje o projekcie udzielane są wyłącznie telefonicznie pod numerem telefonu 32 266 50 41, wew. 700 i 711.

 

SŁOWNIK POJĘĆ:

 

Imigranci – osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa, przybyłe lub zamierzające przybyć do Polski w celu osiedlenia się (zamieszkania na stałe) lub na pobyt czasowy i zamierzający wykonać lub wykonujący pracę na terytorium Polski.

 

Osoby bezrobotne – osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, zarejestrowani bezrobotni są zaliczani do osób bezrobotnych. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi.

 

Osoby bierne zawodowo/nieaktywne zawodowo – osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).

 

Osoby długotrwale bezrobotne – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).

 

Osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny – osoby podlegające ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
(Dz. U. z 2019 r. poz. 299, z późn. zm.) (KRUS), zamierzający podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą, objętą obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300 z późn. zm.) (ZUS).

 

Osoby o niskich kwalifikacjach – osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 w części dotyczącej wskaźników wspólnych EFS monitorowanych we wszystkich PI. Poziom uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Osoby przystępujące do projektu należy wykazać jeden raz, uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED.

 

Osoby pracujące – osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne  lub osoby posiadające zatrudnienie lub prowadzące działalność na własny rachunek , które chwilowo nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie.

 

Osoba uboga pracująca – osoba, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub osoba zamieszkującą
w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.

 

Osoby z niepełnosprawnościami – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

 

Reemigranci – obywatele polscy, którzy przebywali za granicą Polski przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy, którzy zamierzają powrócić do Polski lub którzy przebywają na terenie Polski nie dłużej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu i deklarują chęć podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na terytorium Polski. Do tej grupy zaliczani są również repatrianci.

 

Umowa krótkoterminowa – umowa wskazująca na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawarta na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy.